I 2005 ble det avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. I ettertid har næringen og tilsynsmyndighetene arbeidet for å styrke kunnskapen på området og for å bedre den tekniske tilstanden av disse båtene. 

Fortsatt er det behov for tett oppfølging av evakuering til sjø. Vårt overordnede departement, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), stiller seg bak denne vurderingen og har bedt oss om å følge opp dette gjennom tilsyn.

Livbåter som brukes i petroleumsvirksomheten på sokkelen, har følgende hovedutfordringer:

Fritt-fall-livbåter:

  • Skrogstyrke
  • Sikkerhet for personell om bord, særlig akselerasjonskrefters virkning på menneskekroppen
  • Fremdrift

Lårelivbåter:

  • Skrogstyrke
  • Sikker og effektiv frigjøring av kroker ved sjøsetting
  • Sikkerhet for personell om bord, særlig akselerasjonskrefters virkning på menneskekroppen
  • Fremdrift

Tilsyn

Vi har de siste månedene ført tilsyn med selskapene Maersk, Transocean og Odfjell, for å se hvordan de har etablert, verifisert og vedlikeholdt barrierefunksjonen evakuering for alle deres innretninger som har samsvarsuttalelse (SUT) og er utstyrt med livbåter (fritt-fall-livbåt og lårelivbåt).

Mål

Målet med tilsynsaktivitetene var å verifisere at tekniske, organisatoriske og operasjonelle forhold knyttet til barrierefunksjonen evakuering var etablert, verifisert og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende regelverk, slik at personellet på innretningene til enhver tid kan evakueres raskt og effektivt.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til ytelseskrav til barrierefunksjonen evakuering til sjø.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkt.

Vi har bedt Odfjell innen 23. november 2018 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert.