Tilsynet med Neptune ble gjennomført i perioden fra 22. til 30. januar 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet på Gjøafeltet, hvor Neptune er operatør, er i hen­hold til myndighetenes og selskapets egne krav.

Videre var målet å følge opp at arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko blir identifisert og fulgt opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik innenfor følgende områder:

 • Styrende dokumenter
 • Informasjons- og kommunikasjonssystemer
 • Avviksbehandling
 • Klassifisering
 • Vedlikeholdsprogram
 • Planlegging og prioritering
 • Vedlikeholdseffektivitet
 • Barrierer
 • Bemanning og kompetanse
 • Bruk av norsk språk

Det ble i tillegg observert ett forhold som vi kategoriserte som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • god helse-, miljø- og sikkerhetskultur

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt følgende pålegg til Neptune:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, pålegger vi Neptune å iverksette følgende tiltak:

1. Gjennomgå selskapets styring av vedlikehold, herunder styringssystemer, prosedyrer med tilhørende arbeidsprosesser, og implementere tiltak slik at dette fungerer etter hensikten, jf. rapportens kapittel 5.1.1. og 5.1.2 

2. Arbeidet skal inkludere en vurdering av hvorfor mangler ved styringen av vedlikeholdet ikke er blitt identifisert og fulgt opp.

En tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp skal oversendes Ptil innen 29.05.2020.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2020.

Vi skal informeres når pålegget er etterkommet.

Andre avvik og forbedringspunkt

Rapporten inneholder påviste avvik og forbedringspunkt i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for pålegget, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse observasjonene vil bli håndtert. Vi har bedt om svar på dette fra Neptune innen 29. mai 2020.