Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for West Mira.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I perioden 12. - 14.5.2019 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet om bord på West Mira mens den lå ved kai på verftet CCB, Ågotnes.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen skal eies og driftes av Seadrill Europa Management AS. West Mira er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante deler av styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ytelsesstandarder
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Ferdigstillelse og ettersyn av utstyr i Ex-utførelse
 • Overtrykksventilasjon og tennkildeutkobling
 • Høyspenningsanlegg
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Tekniske forhold innen teknisk sikkerhet
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Familiarisering og opplæring

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vedlikeholdsstyring.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 12. august 2019 om å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren.