Mål

Gjennom tilsynet har vi sett nærmere på om Statoil kan dokumentere at alle utfordringene er identifisert, risikovurdert og at nødvendige tiltak er etablert for å kunne gjennomføre permanent plugging av brønnene på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Tilsynet har i tillegg sett nærmere på hvordan Statoil forsikrer seg om at etablerte barrierer i brønnene er i henhold til regelverket, både med hensyn til plassering, lengde og godhet.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag
  • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oversikt over historiske data.

Statoil har fått frist til 22. februar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.