I perioden 13. til 19. november 2015 førte vi tilsyn med Rowan og deres systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper (RUG). Vi førte også tilsyn med arbeidsoppgaver under en pluggeoperasjon innen boring og brønn. Tilsynsaktiviteten så også på hvordan ConocoPhillips sikret et forsvarlig arbeidsmiljø for sine entreprenører.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere Rowan sine systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljørisiko. Tilsynet la vekt på arbeidet i boreområdet, blant annet arbeidsmiljøet i slambehandlingsområdet. Planer ved «milling» og mottak av jernspon, samt arbeid på brønnhoder og ventiltre var også en del av tilsynet. Videre var målet å verifisere om tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste ble praktisert etter krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Risikovurdering av milleoperasjonen
  • Barrierer

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Støyeksponering
  • Tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Returline for milleslammet
  • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr
  • Tilkomst

Hva skjer videre?

Revisjonsrapporten har to avvik og seks forbedringspunkt der ett avvik rettes mot ConocoPhillips. Dette gjelder punkt 4.1.1 Risikovurdering av milleoperasjonen. Milleoperasjonen er en aktivitet som er knyttet til hvordan brønnoperasjonen er planlagt. Disse planene utvikles av ConocoPhillips og derfor mener vi at ConocoPhillips har ansvar for denne risikovurderingen. De resterende avvik og forbedringspunkter rettes mot Rowan Norway.

Vi har bedt selskapene redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt en vurdering av forbedringspunktene som ble observert.