Den 26. november 2019 mottok Ptil varsel fra Equinor om observasjon av olje på sjø rundt Statfjord A-innretningen. Det ble opplyst at oljen stammet fra en slamcelle og at lekkasjen stoppet da oljeholdig vann ble lagt om til en annen celle.

Ptil besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Granskingen er nå sluttført.  

Hendelsen

Den 26. november 2019 ble Statfjord A slamcelle 11 utsatt for 2,6 bar overtrykk. Slamcellen er designet for å opereres med indre trykk som er 5 bar lavere enn ytre sjøvannstrykk.

Overtrykket oppsto som følge av påfylling av oljeholdig produsert vann til cellen samtidig som ballastvannventil på utløpet var stengt. Ballastvannventilen var blitt stengt med bakgrunn i vedlikehold av ventilens aktuator.

Overfyllingen førte til at linjene ned til slamcellen ble fylt med vann og væskesøylen som oppsto førte til et overtrykk på 2,6 bar.

Overtrykket ledet til sprekk i celledomen og påfølgende lekkasje av olje og slam til sjø.

Faktisk og potensiell konsekvens

Overtrykket i slamcellen resulterte i lokale områder med sprekk i celledomen der betongens strekkfasthet har blitt overskredet. Dette førte til lekkasje av olje og slam til sjø fra slamcellen med varighet av om lag fire timer.

Totalt utslipp til sjø er estimert til 150 m3, hvor olje utgjorde mesteparten av utslippet.

Under andre omstendigheter kunne lekkasjen pågått lenger/medført større utslipp.

Den potensielle konsekvens hvis spennarmeringen i betongkonstruksjonen hadde fått skader ville sannsynligvis være et permanent avmanningskriterie resten av innretningens levetid. Ved omfattende skade kunne værkriteriet muligvis ha medført betydelig nedetid for innretningen, spesielt vinterstid.

Equinors erfaringer fra perioden etter at hendelsen ble normalisert indikerer at sprekken i celledomen i stor grad har stengt seg og holder tett. Hvis hendelsen hadde resultert i en sprekk som mistet materiale og resultert i et regulært hull i betongen kunne det ha vært umulig å gjenetablere det undertrykket som er en forutsetning for konstruksjonens bæreevne i hele celle 11.

Et regulært hull i betongskallet kunne ha resultert i et mye større oljeutslipp (hele cellens volum er ca. 18000 m3). Hvis ikke undertrykket kunne gjenetableres ville det vært nødvendig å isolere celle 11, og det hadde blitt nødvendig med re-analyser av konstruksjonens bæreevne og muligens værbegrensninger for bemanning og drift.

Utløsende og bakenforliggende årsaker

Granskingen har vist at modifikasjoner og endring av driftsmåten fra lagerceller til slamceller har introdusert systemsårbarheter og ført til at én enkelthandling kan sette barrierer ut av funksjon.

Den direkte årsak til overtrykkingen var påfylling av slamcelle 11 med stengt ballastvannventil.

Bakenforliggende årsaker er knyttet til manglende barrierer ved modifikasjonene fra lagerceller til slamceller, manglende risikovurderinger av modifikasjonene, mangelfull risiko- og systemforståelse ved planlegging av vedlikeholdsarbeid på ballastvannventilen og at gjeldende system- og operasjonsdokumentasjon ikke gjenspeilet de tekniske eller driftsmessige endringene.

Regelverksbrudd

Ptils gransking har identifisert avvik knyttet til mangler ved systemet for prosessikring mot overtrykking av slamceller, mangelfull system- og risikoforståelse i planlegging av vedlikehold på ballastvannventilen, manglende sikring av sikkerhetskritiske ventiler og mangelfull styrende dokumentasjon. Vi har videre observert mangler ved Equinors egen oppfølging. Dette forholdet er kategorisert som forbedringspunkt.

Varsel om pålegg

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. På bakgrunn av dette har vi varslet Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 5 om barrierer, innretningsforskriften § 34 om prosessikringssystem, aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger og styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegger vi Equinor Energy AS å iverksette følgende tiltak:

1.     Gjennomgå bruken av lagercellene på Statfjord innretningene for å sikre at dere har tilstrekkelige tekniske og operasjonelle barrierer, samt gjennomgå systembeskrivelse og prosedyrer for å ivareta sikker drift av cellene jf. rapportens kapittel 9.1.1 og 9.1.3.

2.     Å presentere en plan for å følge opp effekten av egne tiltak for å korrigere de identifisert avvikene i vår granskingsrapport og tiltaksområdene i deres egen granskingsrapport. Tiltaksområdene i deres granskingsrapport dekker gjennomføring av risikovurderinger, dokumentasjon og prosedyrer, tekniske oppgradering av Statfjord A og anleggsspesifikk kompetanse og etterlevelse av krav. Planen skal og omfatte andre innretninger med tilsvarende utforming.

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.7.2020.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Equinor bes å ta initiativ til et møte for å redegjøre for grunnlaget for at barrierene har blitt forbedret og er effektive.

Vi har i tillegg bedt Equinor gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfristen for dette er satt til 5. juni 2020.