Tilsynet ble gjennomført fra 12. til 18. februar 2021 og ble gjort i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp at Seadrill etterlever relevante regelverkskrav til elektriske anlegg og teknisk sikkerhet. Det ble også fulgt opp om tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes slik at disse kan utføre sine krevde funksjoner.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert fem nye avvik knyttet til:

 • SUT-søknaden og avviksbehandling
 • Barrierestyring
 • Risikoreduksjon
 • Informasjon
 • Bruk av midlertidig utstyr

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet verifiserte vi også hvordan Seadrill har håndtert avvik som ble identifisert da vi behandlet selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for West Mira.

Vi fant at følgende avvik ikke var blitt korrigert i tråd med selskapets tidligere svar til oss:

 • Avvik ytelsesstandarder
 • Avvik om elektrotekniske systemanalyser
 • Avvik om overtrykksventilasjon og tennkildeutkobling
 • Avvik om mangler ved rom for høyspenningsanlegg
 • Avvik om elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Avvik om tekniske forhold innen teknisk sikkerhet
 • Avvik om arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Avvik om familiarisering og opplæring

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill gi oss en redegjørelse hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 26. mai 2021.

Merk: Dette tilsynet var et viktig grunnlag for pålegg og varsel om tvangsmulkt som ble gitt til Seadrill i mars.