Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

 • Tekniske barriereelementer
 • Operasjonelle og organisatoriske barriereelementer
 • Elektriske installasjoner

Videre ble det identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til:

 • Elektriske anlegg
 • Rom for høyspenningsinstallasjoner
 • Oppdatering av driftsdokumenter
 • Innretningsspesifikk opplæring
 • Oversikt over spesifikke skjærtrykk for kutting av borestreng
 • Vedlikeholdsstyringssystemet
 • Tid til utøvelse av verneombudenes funksjoner
 • Avviksbehandling

Statoil har fått frist til 15. desember 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.