Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av krav i regelverket, anerkjente standarder og egne krav innenfor risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risikoanalyser og risikostyring
  • Ytelseskrav
  • Dokumentasjon
  • Brannvann ved gassdeteksjon
  • Menneske-maskin-grensesnitt

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til

  • Kontinuerlig forbedring
  • Risikomatriser
  • Vedlikeholdsstyring
  • Bemanning av kontrollrom
  • Risikoreduksjon

BP har fått frist til 15.desember 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.