Goliatfeltet er et olje- og gassfunn som ligger i den sørvestlige delen av Barentshavet omlag 85 km nordvest for Hammerfest og omlag 50 km sørøst for Snøhvitfeltet.
 
Utbyggingsløsningen for Goliatfeltet består av en flytende sirkulær produksjons-, lagring- og
losseinnretning (FPSO) av typen Sevan 1000. Energibehovet på Goliat dekkes delvis ved levering av elektrisk kraft via kabel fra land og delvis fra en gassturbingenerator om bord på innretningen.
 
Ptil har gjennomført tilsyn med Eni Norges arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg. Tilsynet ble gjennomført med møte og presentasjoner i Eni Norge sine lokaler på Forus 1.9.2015, samt intervjuer og verifikasjoner på Goliat FPSO i perioden 7.-10.9.2015.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til:
 • Ferdigstillelse og overlevering til driftsorganisasjonen
 • Tennkildekontroll
 • Nødkraft
 • Nødbelysning
 • Elektriske installasjoner
 • Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner
 • Vedlikehold av elektriske anlegg
 • Overbroing av sikkerhetsfunksjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Gassdetektorer for HVAC inntak og kanaler
 • Organisering av elektropersonell
 • Brannmelder og manuell aktivering av elektrisk isolering
 • Testmetode for varmekabler
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Internt kommunikasjonsanlegg
 • Evakueringsveier
 • Oversikt over midlertidig utstyr

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.