Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. mai til 28. juni 2023 i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan ConocoPhillips etterlever myndighetskrav og egne krav innenfor barrierestyring, drift og vedlikehold av kommunikasjonssystemer. Vi ønsket også å verifisere hvordan rollen «kommunikasjonsansvarlig» blir ivaretatt. Nkom ville verifisere bruken av tillatelser gitt av dem, og generell frekvensbruk.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Utpeking av kommunikasjonsansvarlig
  • Barrierestyring
  • Aktiviteter for overvåking og korrigering av tilstand
  • Tennkildekontroll av telekom utstyr

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styringssystem til kompetanse for operativ leder i tårn
  • Planlegging av trening og øvelser

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 18. september 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.