Mål

Målet med tilsynet er å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til forebygging av storulykker og akutte personskader i forbindelse med operasjon av prosessanlegg og gjennomføring av arbeidsoperasjoner hvor trykk kan utgjøre en risiko.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Oppfølging av sikkerhetsfunksjon
  • Overtrykkssikring
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Passiv brannbeskyttelse
  • Varmekonservering av transmittere i prosessikringssystemet

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 16. desember 2022.