I perioden 18. – 24. oktober 2019 førte vi tilsyn med Transocean og deres styring av arbeidsmiljø og beredskap på Transocean Endurance.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdene beredskap og arbeidsmiljø.

Det ble under tilsynet identifisert 11 avvik og tre forbedringspunkter. Avvikene var knyttet til:

 • Erfaringsoverføring
 • Plassering av overrislingsanlegget ved utvendig mønstringsstasjon for livbåter
 • Sikringstiltak mot branneskalering i maskinrom
 • Trening og øvelser
 • Rømningsveier/sikring av utstyr i boligkvarteret
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Oversikt over helserisiko
 • Oppfølging etter kartlegginger
 • Roller og ansvar innen arbeidsmiljø
 • Kompetanse og opplæring innen arbeidsmiljø
 • Opplæring, bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Vedlikehold
 • Belysning av rømningsvei
 • Bruk av norsk språk i styrende dokument

Hva skjer videre?

Transocean har fått frist til 10. januar 2020 med å redegjøre for hvordan både tidligere og nye avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.