I perioden 6. til 11. november 2017 førte vi tilsyn med boring, beredskap og arbeidsmiljø på Gullfaks C-innretningen på Gullfaksfeltet i nordlig del av Nordsjøen.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere sikker drift i senfase, herunder teknisk tilstand i boreanleggene og brønnkontrollutstyr på Gullfaks C, samt gjennomgang av bemanning, kompetanse og forenlighet av oppgaver i beredskap, inkludert trening og øvelser.

Gjennom tilsynsaktiviteten hadde vi oppmerksomhet på etablert prosesser som sikret ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Gullfaks C og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen slik at operatøren, i en periode med drift i senfase, opprettholder en robust og kompetent beredskapsorganisasjon.

Vi ville også vurdere om Statoils styring av Gullfaks C møtte regelverkets krav innenfor arbeidsmiljøområdet og at innretningen er utformet på en måte som sikrer at ansatte under operasjon ikke eksponeres for arbeidsmiljøfaktorer utover de nivåer som er gitt av regelverk og refererte standarder.

Vi ønsket i denne sammenheng å følge opp at Statoil jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert tre avvik. Disse omfattet helserisiko knyttet til kjemikalier, risiko for støyrelatert hørselsskade og anglende identifikasjon og vedlikehold av brønnkontrollutstyr.

Det ble videre identifisert fire forbedringspunkter. Disse omfattet bedre systematikk for oppfølging etter trening, manglende overtrykk i rom i boremodulen, usikkerhet knyttet til korrosjon på vitale og/eller sikkerhetskritiske systemer og reell arbeidstakermedvirkning.

Vi har bedt Statoil innen 19. mars 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og vurdere de forbedringspunktene som er påpekt.