Lekkasjen oppstod om kvelden 10. mars 2017, i forbindelse med en planlagt aktivitet med å kople til brønn S-4 på havbunnsramme S, tilknyttet Åsgard A. Aktiviteten ble utført av den flyttbare boreinnretningen Deepsea Bergen.

Brønnen var på hendelsestidspunktet frakoplet og blindflens var installert på tilknytningspunkt mot manifold (samlerør). Lekkasjen oppsto da blindflensen ble fjernet.

Isoleringsventilen fra rørledning på manifold mot brønn S-4 sto i åpen posisjon og det strømmet gass og kondensat til sjø. Produserende brønner mot rørledningen ble stengt og lekkasjen fortsatte inntil trykket i rørledningen ble likt trykket på havbunnen, noe som tok cirka 20 minutter.  

Faktisk konsekvens

Konsekvensen av hendelsen var at gass og kondensat strømmet ut i havet og atmosfæren. Strøm og vindretning var gunstig, slik at gassen i liten grad strømmet inn på Deepsea Bergen.

Basert på tall fra Statoil, var utslippet estimert til cirka 31 tonn gass og 1,6 tonn kondensat. I tillegg ble produksjonen fra brønnramme S nedstengt i 28 dager.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Potensiell konsekvens

Statoil har gjennomført gassfareanalyser som viser at ved andre værforhold, kunne utslippet gitt antennbar gass i dekksåpningen (moonpool) om bord på Deepsea Bergen. Analysene viser at antennelse av gassen ikke ville truet integriteten til innretningen, men at det kunne ha medført dødsfall dersom det hadde vært personell i området.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Den direkte årsaken til gasslekkasjen fra havbunnsramme S var at isoleringsventilen sto i åpen posisjon da blindflensen ble tatt av. Det er flere bakenforliggende årsaker til at det ikke ble oppdaget at isoleringsventilen var åpen før blindflensen ble fjernet, og til at denne ventilen ikke ble testet og sikret som en barriere.

Resultat

Granskingen har identifisert fem avvik og ett forbedringspunkt.

  • Barrierer: Det var ikke etablert barriere for å hindre utslipp til sjø ved arbeid på havbunnsrammen.
  • Risikovurderinger: I forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjonene på brønn S-4, var viktige bidragsytere til risiko og endring av risiko ikke identifisert og behandlet.
  • Ansvar: Ansvar for testing av isoleringsventiler var ikke entydig definert og samordnet i forbindelse med de pågående operasjonene
  • Kjennskap til styrende dokumentasjon: Krav til barrierer i styrende dokumentasjon for arbeid på brønnrammen var i liten grad kjent for involvert personell
  • Kravdokumenter: Relevante krav i styrende dokumenter angående isoleringsventiler blir ikke belyst i de operasjonelle prosedyrene

Forbedringspunkt:

  • Oppfølging: Oppfølgingen fra ledelsen har ikke bidratt til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler.

Vi har bedt operatørselskapet Statoil redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktet som er identifisert.