Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. mars til 4. april 2019. 

Bakgrunn

Norske Shell var operatør for Draugenfeltet fram til desember 2018, da eierandeler og operatørskap ble overført til Okea.

I vårt tilsyn med virksomhetsoverdragelsen fra Shell til Okea observerte vi at vedlikeholdsstyring var et tema som burde følges opp gjennom tilsyn i 2019.

Vedlikeholdsstyringen er en viktig bidragsyter for å kunne opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, og vi planla derfor en revisjon for å vurdere hvordan Okea har styrt endringene av vedlikeholdsstyringen, og hvordan styringen fungerer på innretningen i dag.

Mål

Målet for tilsynet var å følge opp at Okeas styring av vedlikeholdet, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for denne styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav.

Videre var målet å se om at arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikret at viktige bidragsytere til HMS-risiko og storulykker ble identifisert og fulgt opp.

Resultat

Tilsynet viste at selskapet har hatt utfordringer med å etablere og/eller overføre prosessene og verktøyene fra tidligere operatør til egne systemer, og at systemene fremdeles ikke er fullt ut operative.

Tilsynet påviste også til dels store mangler i selskapets system og prosesser for styring av vedlikeholdet. Det nye databaserte verktøyet for styring av vedlikeholdet (Star) var ikke implementert fullt ut selv om overgangen ble gjennomført 1. desember 2018.

En rekke styrende dokumenter og prosedyrer var ikke oppdatert på tilsynstidspunktet. Tilgangen til tidligere operatør sine systemer (inkl. Sap for vedlikehold) ble stengt 1. desember 2018.

Gjennom samtaler og intervjuer kom det fram usikkerhet i organisasjonen om mål og styringssystemer samt grunnlaget for vurdering av systemer og utstyrs tekniske integritet, og betydningen dette har for sikkerhet. Sett i lys av lang driftshistorikk og andre tilsyn er funnene overraskende og alvorlige.

Det ble i tilsynet avdekket 10 avvik og 1 forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Mangler i styringssystemer og styrende dokumenter for vedlikeholdsstyring
  • Mangelfullt system for vedlikeholdsstyring
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram for sikkerhetsventiler
  • Mangelfull barrierestrategi og setting av ytelseskrav
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram
  • Mangelfull merking av utstyr i felt
  • Mangelfull klassifisering av systemer og utstyr
  • Mangelfull dokumentering ved bruk av normer
  • Avviksbehandling
  • Mangelfull oppfølging av styringssystemet for vedlikehold

Forbedringspunktet gjaldt oppfølging av vedlikeholdsstrategi.

På bakgrunn av de observasjonene vi har gjort i tilsynet har vi nå gitt Okea pålegg.