Trepartssamarbeid har lang tradisjon i norsk arbeidsliv og representerer en verdi vi ønsker å ta vare på.

I petroleumsvirksomheten er det etablert flere fora for trepartssamarbeid. To av de mest sentrale er Regelverksforum og Sikkerhetsforum.

Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er en trepartsarena som legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt om sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten til havs og på landanlegg. Forumet ledes av Havtil-direktøren og består for øvrig av HMS-personell, ledere og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen, med departementet som observatør.

Regelverksforum

Regelverksforum er en arena for informasjonsdeling, diskusjon og tilbakemelding, der målet er utvikling og vedlikehold av rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomheten. I forumet diskuterer partene praktisk implementering og bruk av forskriftene. Medlemmene utveksler synspunkter på innholdet i nytt og endret regelverk og erfaringer fra bruk av regelverket.