• Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. - 29. april 2022.
 • Pålegget ble varslet 23. juni 2022 og gitt 4. juli 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Saipem etterlever regelverkskrav til barriere- og vedlikeholdsstyring med fokus på anlegg, systemer og utstyr knyttet til elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer.

Resultat

Tilsynet identifiserte 18 avvik. Dette gjaldt:

 • Oppfølging
 • Barrierestyring
 • Avviksbehandling
 • Tennkildeutkobling
 • Overtrykksbeskyttelse
 • Nødkraftanlegg
 • Nødbelysning
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Dokumentasjon av trykk- og funksjonsprøving
 • Oversikt over utstyr
 • Klassifisering
 • Vedlikeholdsprogram
 • Planlegging og prioritet
 • Vedlikeholdseffektivitet
 • Trening og øvelser
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt

Pålegg

Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket. På bakgrunn av dette har vi gitt følgende pålegg til Saipem:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften §§ 5 om barrierer og 21 om oppfølging første og andre ledd, innretningsforskriften §§ 8 om sikkerhetsfunksjoner første ledd og 10a om tennkildekontroll tredje ledd pålegger vi Saipem Drilling Norway ASA å:

 1. sikre nødvendig oppfølging og verifikasjon, jf. rapportens kapittel 5.1.1.
 2. identifisere og etablere nødvendige barrierer. Det skal gjøres kjent hvilken funksjon og krav til ytelse som er satt for de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv, jf. rapportens kapittel 5.1.2.
 3. implementere teknisk løsning som sikrer at alt ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde kobles ut automatisk ved gassdeteksjon, jf. rapportens kapittel 5.1.4.

Fristen for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.10.2022, del 2 settes til 1.3.2023, og del 3 settes til ferdigstillelse ved verftsoppholdet 2022. Vi skal ha melding når pålegget i sin helhet er etterkommet. Separate meldinger skal også sendes for de enkelte delene av pålegget når de ferdigstilles.