Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 22. august 2017.

Mål

Målet med denne tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoils styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, og følge opp Statoils forbedringsarbeid og oppfølging knyttet til kartlegging av sårbarhet/robusthet til barrierer.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik på følgende områder:

  • Barrierestyring for innretninger i drift
  • Trening og øvelser og overvåking av tilstand på barriereelementer

Vi identifiserte også tre forbedringspunkter på følgende områder:

  • Identifikasjon av operasjonelle barrierelementer og ytelseskrav
  • Manglende informasjon om hendelse
  • Mangler ved avviksbehandling

Vi har bedt Statoil innen 30. april 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Bakgrunn

Barrierer og innretningsspesifikke krav til ytelser har vært tema i mange tilsynsaktiviteter og møter de siste årene med Statoil. Dette har vi gjort via tilsynsaktiviteter på land og ved verifikasjoner mot enkeltinnretninger offshore.

Vi har i tilsynsaktivitetene etterspurt hvordan Statoils barrierestyring bidrar til at selskapet til enhver tid har oversikt over tilstand og ytelse på barrierefunksjoner. Barrierene skal være i stand til å håndtere feil-, fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå på den enkelte innretning – basert på et spesifikt risikobilde. Vi har fulgt opp selskapets arbeid med å følge opp krav til barrierestyring der tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierelementer inngår, med tilhørende ytelseskrav og verifikasjon av ytelse.

Vi har også fulgt opp sårbarhetskartlegging og vurderinger knyttet til integritet av sikkerhetssystemer i flere andre tilsynsaktiviteter.