Mål

Tilsynet hadde som mål å verifisere selskapets vedlikehold og oppfølging av korrosjon under isolasjon i prosessanlegget, samt følge opp hvordan vedlikeholdsplaner reflekterer de identifiserte utfordringene.

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert tre avvik knyttet til:

  • Vedlikehold av isolasjon for prosessutstyr og konstruksjoner
  • Oppfølging og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr og funksjoner
  • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Test av brannvannsystem
  • Brannskiller
  • Informasjon om risiko forbundet med arbeid ved avisolering for KUI-inspeksjon og kontinuerlig forbedring

Equinor har fått frist til 18. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.