Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med ConocoPhillips eget styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Det var under tilsynet spesielt viktig å få belyst hvordan selskapet har vurdert sammenhengen mellom risiko- og farevurderinger, behov for barrierer og barrierenes funksjon spesifikt for 2/7S innretningen.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannvannssystemet
  • Designlaster for brann

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Designlaster for brann
  • Instruks for betjening av nødstengningsventil
  • Tennkildekontroll og ATEX
  • Barrierestyring
  • Bemanning av kontrollrom
  • Læring etter hendelser