Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Statoil sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav innenfor teknisk sikkerhet og elektriske anlegg ved drift og vedlikehold av Valemon.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Elektriske installasjoner
  • Varmekabelanlegg
  • Brannområder
  • Brannskiller

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Eksplosjonstrykk
  • Tennkildekontroll
  • Isoleringsplan
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Dokumentasjon
  • Brannvannforsyning

Statoil har fått frist til 1.2.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.