Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden fra 10. til 13. mars 2020.

Tilsynet inngår som en del av Ptils behandling av Equinors søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Veslefrikkfeltet.

Tilsynet var en fortsettelse av et tilsyn i 2019 rettet mot Equinors ivaretakelse av integriteten til konstruksjoner og marine systemer på Veslefrikk B.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med og verifisere identifiserte tiltak knyttet til omsøkt levetidsforlengelse og sikker operasjon inntil fjerning av innretningen innenfor temaet konstruksjoner og maritime systemer.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert avvik innenfor følgende områder:

  • robusthet i bærende konstruksjoner og maritime systemer
  • vurdering av kontrollsystem.

Pålegg

På grunnlag av avviket som er knyttet til robusthet i bærende konstruksjoner og maritime systemer har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger og rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger, pålegger vi dere å dokumentere hvordan dere sikrer at bruken av innretningen er i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetninger for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet og at tilstrekkelig robusthet er sikret slik at en lokal skade eller svikt i SELMA, i kombinasjon med øvrige svekkelser knyttet til marine systemer og konstruksjoner, oppfyller de forutsetninger som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 28. august 2020. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Når det gjelder avviket som omhandler vurdering av kontrollsystem har vi bedt om en redegjørelse fra Equinor om hvordan det vil bli håndtert. Svarfristen her er satt til 14. august 2020.