Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Equinor og COSL med sine entreprenører etterlever regelverkskrav knyttet til styring av planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Ledelsens oppfølging av presenterte tiltak etter tidligere avvik
  • Kapasitet i Trolls boring og brønns planleggingsavdeling
  • Opplæring, trening og øvelser knyttet til personell som skal ivareta oppgaver som sikrer barrierefunksjoner i en brønnkontrollhendelse
  • Eierskap/vedlikehold og sertifisering av 3. parts utstyr
  • Opplæring og kompetanse på det automatiske fra koblingssystemet (Automatic Disconnect System ADS)
  • Sertifisering av BOP kontrollsystem
  • Oppfølging av tiltak etter tilsyn med beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på COSL Promoter i 2017

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Vernetjeneste og reell arbeidstakermedvirkning
  • Kvalitet på DOP og bruk av risikomatriser Troll
  • Kjemisk helsefare

Hva skjer videre?

Equinor og COSL har fått frist til 13. september 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.