Pålegget ble varslet 28. oktober 2020 og gitt 17. november 2020.

Tilsynet ble gjennomført 9. og 10. september 2020.

Bakgrunn

Draugenfeltet ligger i Norskehavet. Rettighetshavere er Okea (operatør), Petoro og Neptune Energy.

Norske Shell (Shell) var operatør for Draugen fram til desember 2018 da operatøransvaret ble overtatt av Okea.

Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Produksjonen startet i 1993. Opprinnelig levetid var 30 år. Okea har nå samtykke til bruk av Draugen frem til 2024. Det er forventet at operatøren vil søke om forlenget levetid.

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Reservoarene ligger på omtrent 1600 meters dyp og er homogene med gode reservoaregenskaper. Feltet produseres ved hjelp av trykkvedlikehold med vanninjeksjon og ved bruk av gassløft av enkelte brønner.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Okea sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne interne krav med hensyn til storulykkerisiko og hydrokarbonlekkasjer, deriblant prosesser for risikostyring, brønnvedlikehold og brønnintegritetsoppfølging for Draugen-brønnene. 

Vi ønsket å verifisere selskapets oppfølging av teknisk tilstand for plattform- og havbunnsbrønnene på Draugen med overvåkning og vedlikehold av brønnintegritet, samt at planlagt brønnvedlikehold blir utført på en robust måte.

Resultat

Draugen har i dag flere brønner med mangelfulle eller svekkede brønnbarrierer, uten at det er fremlagt planer for reparasjon eller gjenopprettelse av brønnbarrierene. Flere av brønnene har hatt svekkelser over lengre tid uten at det er foretatt en intern verifikasjon av brønnintegritetsstatus etter at Okea overtok operatørskapet.

En intern vurdering av brønnene ved overdragelsen fra Shell til Okea ble utført av personell i Okea som ikke deltok i tilsynet. Okea eller rettighetshaverne i utvinningstillatelsen har i ettertid ikke vurdert en intern eller uavhengig gjennomgang og verifikasjon av brønnintegritetsstatus, på tross av feltets lange levetid og tilhørende lange produksjons- og injeksjonshistorikk.

Ptil førte i 2019 tilsyn med Okeas styring av vedlikehold på Draugen, og fant da at selskapet hadde utfordringer med å etablere og oppdatere eget styringssystem for vedlikehold med tilhørende prosesser og prosedyrer.

I tilsynet med oppfølging av brønnintegritetsstatus ble det påvist manglende verifikasjon og dokumentasjon på brønnintegritetsstatus for flere av produksjons- og injeksjonsbrønnene. Funnene kan til en viss grad sees i sammenheng med manglende uavhengighet mellom rollene innenfor produksjonsoptimalisering og teknisk ansvar for brønnintegritet.

Funnene er alvorlige, og våre observasjoner viser at Okea ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for oppfølging og styring av brønnintegritet under den operasjonelle fasen, og at selskapet i stor grad har basert seg på videre drift uten oppdatert kvalitetssikring og verifikasjon av brønnenes tekniske tilstand.

Avvik og forbedringspunkt

I tilsynet identifiserte vi tre brudd på regelverket, samt fire forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Mangler ved brønnbarrierer i flere brønner i operasjon
  • Manglende verifikasjon av brønnbarrierer
  • Mangler ved oppdatert dokumentasjon av brønnintegritetsstatus

Forbedringspunktene omfattet:

  • Mangelfull uavhengighet mellom roller og tilhørende kompetansekrav for å ivareta rollenes funksjon innen brønnintegritet
  • Mangelfull dokumentasjon på bruk av anerkjente normer
  • Mangelfull setting av ytelseskrav for brønnintegritet
  • Mangelfull oppfølging av vedlikeholdsprogrammet

Varsel om pålegg

Tilsynet med Okeas oppfølging av brønnintegritetsstatus på Draugen identifiserte alvorlige brudd på regelverket. Vi har nå gitt selskapet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 5 om barrierer, samt innretningsforskriften § 48 om brønnbarrierer og aktivitetsforskriften § 85 om brønnbarrierer, pålegger vi OKEA å gjennomgå, kvalitetssikre og oppdatere brønnintegritetsstatus for de 22 brønnene på Draugen feltet, ref. rapportens kap. 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.3.

For at brønnintegriteten skal opprettholdes, pålegges selskapet å iverksette tiltak slik at brønnbarrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller svekket er kjent, slik at det settes i gang tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede brønnbarrierer ref. rapportens kap. 5.1.1 og 5.1.2.

En tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp skal oversendes Petroleumstilsynet innen 01.12.2020.

Fristen for å etterkomme pålegget er 01.03.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.