Den 16. september 2019 førte vi tilsyn med Rowan og deres styring av boring og konstruksjonssikkerhet på den flyttbare innretningen Rowan Norway.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for arbeid på Torfeltet i Nordsjøen, hvor ConocoPhillips er operatør.

Mål

Målet med tilsynsoppgaven var å verifisere at Rowans styring innenfor utvalgte områder er i henhold til regelverks- og selskapsinterne krav.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Merking
  • Oppbevaring av radioaktive kilder
  • Oppbevaring av eksplosiver
  • Vedlikehold av boreutstyr

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Opplæring
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Marin begroing
  • Bølgedata
  • Tyngdepunktskonvolutt

Hva skjer videre?

Rowan har fått frist til 6. desember 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.