Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at operasjoner vinterstid med tilhørende tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer gjennomføres i henhold til kravene og at teknisk tilstand for elektriske anlegg, tekniske sikkerhets- og borerelaterte systemer var ivaretatt i samsvar med kravene.

Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

 • Brannslokkesystem i maskinrom
 • Overtrykk i boligkvarteret
 • Elektriske installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Nødkraft
 • Kontroll av midlertidig utstyr
 • Vedlikehold av utstyr og systemer

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Interne revisjoner og oppfølging
 • Automatisk nødavstengning av ventilasjonssystem
 • Nødbelysning i sjakt
 • Innretningsspesifikke prosedyrer og opplæring – boring og brønnteknologi
 • Utblåsingssikring, ytelse og rapportering
 • Critical Alarm Panel (CAP) i kontrollrommet

Ocean Rig har fått frist til februar 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.