I forbindelse med pluggekampanje på produksjonsinnretningen Jotun B oppstod det den 19. mai 2018 en hendelse hvor et høytrykkstigerør falt cirka 8 meter ned på brønnhodet. Stigerøret hadde en lengde på cirka 15 meter med en vekt på 15,7 tonn. Det tilsvarer cirka 1,23 MJ i fallenergi.

Jotun B-innretningen tilhører Jotunfeltet i Nordsjøen, hvor Point Resources (Point) er operatør. 

Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet 22. mai 2018 å granske hendelsen.

Vår gransking har vist at den direkte årsaken til hendelsen var at låseanordningen på løfteredskapet sviktet. Løfteredskapet manglet dobbel sikring av hengende last.

Bakenforliggende årsaker til hendelsen er flere og sammensatte. Disse er nærmere utdypet i granskingsrapporten.

Den faktiske konsekvensen av hendelsen ble skade på utstyr og en utsettelse av pluggeprogrammet i flere dager.

Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for fatale eller alvorlige personskader for to eller flere personer, da disse sto relativt nærme det fallende høytrykksstigerøret.

Granskingen vår har identifisert en rekke brudd på regelverket. Disse omfatter

 • påseplikt
 • risikoanalyser
 • opplæring
 • bruksanvisning for løfteutstyr
 • bruk av usertifisert løfteutstyr
 • avvikshåndtering
 • barrierer
 • klassifisering av utstyr i boremodul
 • vedlikeholdsprogram
 • planlegging og prioritering
 • oppfølging
 • ansvarsfordeling for løfteredskap og boreutstyr

I tillegg har vi identifisert et forbedringspunkt knyttet til midlertidig utstyr.

Vi har bedt Point innen 15. oktober 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og om å gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet vi har observert.

Ptil har tidligere (9. juli 2018) gitt pålegg til Point og leverandørselskapet Halliburton AS i forbindelse med at granskingen vår avdekket alvorlige mangler ved systemer og prosesser.