West Bollsta opereres av Seadrill og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i oktober 2020. På tidspunktet for hendelsen drev West Bollsta leteboring i Barentshavet for operatørselskapet Lundin. 

Hendelsen

Den 17. oktober 2020 løsnet et stigerør under en løfteoperasjon og falt fra en nesten vertikal posisjon ned på boredekket på West Bollsta. Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring til boring av letebrønn, hvor arbeidet bestod i å koble sammen stigerør, for deretter å installere disse til en utblåsningsventil (BOP).

Hendelsen skjedde under kjøring av stigerør. Et stigerør skulle løftes fra horisontal til vertikal posisjon, og løftes inn i arbeidsbord (spider). Da stigerøret var oppe i nesten vertikal posisjon hadde ikke løfteverktøyet (riser running tool) tilstrekkelig inngrep med røret, noe som resulterte i at stigerøret falt, og ble liggende mellom de to V-dørene på boredekket.

Stigerøret var 22,9 m langt og veide 26,5 tonn.

Faktisk og potensiell konsekvens

Ingen personer ble skadet i hendelsen. Stigerøret falt ned i rød sone mens det oppholdt seg 3 personer på boredekk i nærheten av nedslagsområdet. Imidlertid var disse utenfor rød sone, og befant seg i et område som var vurdert som sikker sone.

Stigerøret kunne, med bare litt endret fallretning, truffet borebua hvor det befant seg seks personer da hendelsen inntraff, eller utenfor rød sone på boredekk hvor det også befant seg personell. En eller flere av disse personene kunne da ha blitt alvorlig skadet, eller omkommet.

I fallet skadet stigerøret V-døra ut mot rørdekk, og noe av utstyret som ble brukt til å transportere og håndtere røret fra stigerørdekket og inn til boredekket, blant annet gorilla armene. I tillegg ble stigerøret skadet og måtte erstattes.

Etter hendelsen stanset all boreaktivitet på West Bollsta opp, og det tok nesten en uke før ordinære boreaktiviteter kunne gjenopptas.

Årsaker

Ptils gransking av hendelsen har avdekket vesentlige mangler på selve verktøyet for løfting av stigerør, samt mangler når det gjelder kompetanse, styring og oppfølging av utstyret om bord på West Bollsta.

Granskingen har ikke avdekket ett enkelt forhold som har ledet til hendelsen, men konkluderer med at årsaken er sammensatt av flere forhold. Disse er både tekniske, operasjonelle og organisatoriske.

Avvik

Granskingen har identifisert ni avvik. Disse er knyttet til:

 • utforming av løfteutstyr
 • korrigering av tidligere avvik og pålegg
 • kontinuerlig forbedring
 • styringssystem
 • prosedyre for arbeidsutførelse
 • organisering og utøvelse av roller og ansvar
 • risikovurdering og tiltak
 • vedlikehold av løfteutstyr
 • kompetanse

Granskingen har også vist at Seadrill ikke har korrigert våre tidligere rapporterte avvik og pålegg for sin virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Dette er forhold som kan ha hatt relevans for hendelsen.

Pålegg

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, har vi gitt Seadrill følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 92 om løfteoperasjoner, pålegges Seadrill å:

 • identifisere og iverksette tiltak som sikrer at liknende hendelse ikke gjentas på West Bollsta
 • gjennomgå selskapets styringssystem med tilhørende arbeidsprosesser innen materialhåndtering
 • iverksette tiltak og verifisere at de fungerer etter intensjonen for alle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge

En forpliktende plan for arbeidet skal presenteres for oss innen 24.4.2021.

Frist for å etterkomme pålegget er 26.8.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.