Den 8. april 2019 oppstod det en gasslekkasje på Aasta Hansteen-feltet, hvor Equinor er operatør. Gasslekkasjen var fra et sprengblekk i fakkelsystemet, og oppstod etter en driftsforstyrrelse som medførte produksjonsfakling.

Ved hendelser som medfører trykkavlastning og nødavstenging av prosessanlegget, skal fakkelsystemet sørge for en sikker håndtering av hydrokarbonene i anlegget. Dette for å redusere risiko og sannsynlighet for eskalering. Hendelser som svekker eller setter fakkelsystemet ut av drift er derfor spesielt bekymringsfullt.

Aasta Hansteen-innretningen er designet med et lukket høyttrykksfakkelsystem. Ved behov for fakling vil en hurtigåpnende fakkelventil åpne, slik at gass kan strømme ut av fakkeltuppen og brennes. I parallell med fakkelventilen er det installert et 30’’ sprengblekk som skal sikre fri passasje for gassen dersom fakkelventilen ikke åpner slik den skal.

Under hendelsen den 8. april 2019 ble sprengblekket aktivert (åpnet). Deler av sprengblekket ble dratt ut av sprengblekkholderen og inn i fakkelrøret. Dette medførte en ekstern gasslekkasje ut fra sprengblekkholderen. Gasslekkasjeraten er vurdert til å være større enn 0,1 kg/s.

Ptil besluttet 9. april 2019 å granske denne hendelsen.

Faktisk og potensiell konsekvens

Hendelsen førte til en gasslekkasje med samlet lekkasjerate > 0,1 kg/s fra to lekkasjepunkter i fakkellinjen nedstrøms høytrykksfakkeldunk.

Produksjonen var nedstengt på Aasta Hansteen i 10,5 døgn som følge av hendelsen.

Equinors beregninger viser at lekkasjeraten ville være opptil 3,6 kg/s dersom hele sprengblekket hadde gått inn i røret og lekkasje kun hadde vært begrenset av avstanden mellom flensene på sprengblekkholderen.

Dersom hele eller deler av sprengblekket hadde fulgt med gasstrømmen i røret ville dette kunne ha medført skade eller i verste fall hull i fakkelrøret nedstrøms sprengblekket.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Den direkte årsaken til gasslekkasjen var at sprengblekket revnet på en måte som medførte at kanten på sprengblekket ble dratt innover i fakkelrøret på to steder. Dette medførte videre at tetningen forsvant på disse punktene og det oppstod gasslekkasje.

Vi har vurdert at en kombinasjon av følgende forhold kan være bakenforliggende årsaker til at hendelsen kunne skje:

  • Skjevmontering kan ha medført at det har vært ulik klemkraft rundt omkretsen av sprengblekket.
  • Det ble valgt en sprengblekkholder av typen «pre-assembled» selv om leverandøren anbefalte «pre-torqued»
  • Sprengblekkholderen er montert i en horisontal rørlinje. For store dimensjoner er det anbefalt vertikal montasje for denne typen sprengblekk.
  • De store dimensjonene gjorde det svært krevende å installere sprengblekk og sprengblekkholder inn i linjen.
  • Utfordringene med å få sprengblekk tette, fikk ikke tilstrekkelig oppmerksomhet i prosjektet.

Avvik

I granskingen vår har vi identifisert avvik relatert til følgende forhold:

  • Krav til fakkelventil
  • Installasjon av sprengblekk med tilhørende sprengblekkholder

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 4. mai 2020 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.