Tilsynet ble gjennomført fra 21. til 24. september 2020.

Bakgrunn

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Vår tilsynsmetodikk er i hovedsak basert på verifikasjon av utvalgte anlegg, systemer og utstyr, og våre observasjoner kan av den grunn være like relevant for andre anlegg, systemer og utstyr.

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt. Tilsynet la særlig vekt på hvordan Equinor arbeider med storulykke og elsikkerhet. Tilsynet inneholdt også elementer knyttet til selskapets håndtering av situasjonen med Covid-19.

Det var i tillegg en målsetning å følge opp selskapets arbeid etter fjorårets storulykketilsyn utført av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og vårt tilsyn med elektriske anlegg på Hammerfest LNG i 2017.

Resultat

Tilsynet avdekket at Equinor manglet en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling. Dette omfatter både avvik avdekket av Ptil tidligere og forhold Equinor selv har identifisert. Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret. Inntrykket var at selskapet ikke i tilstrekkelig grad behandler eller kompenserer for identifiserte svekkelser/avvik i påvente av permanent utbedring.

Tilsynsaktiviteten i 2017 registrerte at selskapet hadde utfordringer med kapasitet for personell som er kvalifisert for å utøve vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg. Selskapet hadde i etterkant av tilsynet i 2017 iverksatt tiltak for å forbedre disse utfordringene. Imidlertid registrerte vi nå at anlegget hadde tilsvarende utfordringer for teknisk støtteavdeling («ingeniøravdeling») innenfor elektro- og instrumentdisiplinene.

Alle observasjoner gjort under tilsynet er basert på stikkprøver og gir dermed ikke nødvendigvis et fullstendig bilde.

Oppfølging av tidligere avvik

Som en del av tilsynet undersøkte vi hvordan Equinor har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og forbedringspunkter fra storulykketilsyn i 2019 og tilsyn med elektriske anlegg på Hammerfest LNG i 2017.

Følgende avvik og forbedringspunkter har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 31.08.2017 og 27.12.2017:

  • Avvik om dørovervåkning av elektro-fordelingsstasjoner
  • Avvik om nødbelysning
  • Avvik om avviksbehandling
  • Forbedringspunkt om elektriske anlegg – tekniske forhold
  • Forbedringspunkt om rutiner for midlertidig utstyr

Avvik og forbedringspunkt

I dette tilsynet identifiserte vi fem avvik fra regelverket, samt to forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.

Avvikene omfatter:

  • Avviksbehandling Equinor har ikke fulgt opp at alle elementene i eget styringssystem innenfor oppfølging og avviksbehandling fungerer som tiltenkt. Det ble registrert manglende korrigering og oppfølging av forhold som tidligere var påpekt av Ptil og av forhold identifisert av selskapet selv.
  • Risikohåndtering Det var mangler ved Equinors styring av bidragsytere til storulykkesrisiko på anlegget.
  • Kapasitet og kompetanse Den ansvarlige hadde ikke tilstrekkelig bemanning og kompetanse i teknisk avdeling innenfor elektro- og instrumentdisiplinene.
  • Nødlysanlegg Mangelfull utforming av nødlysanlegg for å sikre nødvendig belysning dersom hovedbelysningen faller ut.
  • Tekniske forhold i felt Mangler ved oversikt og håndtering av tekniske forhold i felt.

Forbedringspunktene gjaldt uklarheter knyttet til overvåkning av elektriske anlegg ved kraftutfall og synliggjøring av rollen som ansvarshavende for de elektriske anleggene.

Pålegg

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling. Vi har derfor gitt følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, pålegger vi Equinor ASA Hammerfest LNG å:

- Gjennomgå selskapets system for registrering og oppfølging av identifiserte avvik, slik at årsakene klarlegges, korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen, avvikene korrigeres og effekten av tiltakene evalueres. Gjennomgangen skal også omfatte selskapets systemer for å systematisk vurdere og iverksette kompenserende tiltak inntil avvik er korrigert. Det skal sikres at selskapets systemer for avviksbehandling imøtekommer regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.
- Gjennomgå anleggets identifiserte avvik for å sikre at disse blir avviksbehandlet i henhold til regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling. Det skal sikres at funnene og svekkelsene blir systematisk avviksbehandlet, jf. rapportens punkt 5.1.1 om avviksbehandling.
- Iverksette nødvendige tiltak som sikrer at selskapets systemer for registrering og oppfølging av avvik etterleves.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.6.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Når det gjelder de øvrige avvikene har vi bedt Equinor redegjøre for hvordan disse vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen for dette er satt til 11. desember 2020.