Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ExxonMobil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til barrierer og barrierestyring innen fagområdene teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Sikring av ventiler
  • Akseptkriterier og risikoanalyse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Dreneringssystemet på connectordekket
  • Vedlikeholdssystemet
  • Nødavstengningssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse av gassutslippsystemet
  • Brannvann
  • Dokumentasjon

ExxonMobil har fått frist til 30.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.