Om morgenen 6. august 2014 ble øverste nødavstengningsnivå (Gul ESD – forlat plattform) på Eldfisk kompleks og Embla utløst. Dette ga totalt strømutfall og alle systemer ble stengt ned på innretningene Eldfisk A, Eldfisk FTP og Embla samtidig som Eldfisk E mistet hovedkraft.

Nødavstengningen var utilsiktet. Den direkte årsaken var teknisk svikt i et elektronikkort i kombinasjon med feil design.

Under produksjonsoppstart etter nødavstengningen ble en trykkavlastningsventil stående åpen. Ventilen skulle vært tilbakestilt til stengt posisjon som en del av oppstartsprosedyren. Dette førte til at produsert olje strømmet inn i fakkelsystemet, videre til dreneringssystemet og derfra til sjø.

Om morgenen 7. august ble det observert olje på sjø. Produksjonen ble ikke stengt ned før klokken halv to om ettermiddagen 7. august, da størrelsen på oljeflaket økte.

Oljeutslippet er beregnet å ha vært i størrelsesorden 50-70 m3.

Ptils gransking av hendelsen har identifisert flere brudd på regelverket av teknisk og operasjonell art. Noen av de tekniske avvikene relaterer seg til Eldfisk FTP slik denne var på hendelsestidspunktet. Eldfisk FTP har i tiden etter hendelsen blitt stengt ned og fungerer nå i hovedsak som brostøtte.

Ptil har bedt operatørselskapet ConocoPhillips redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.