Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. til 29. mars 2022.

Mål

Målet for tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer innenfor teknisk sikkerhet og prosessikkerhet på Gullfaks C. I tilsynet ville vi også verifisere at tidligere påviste avvik og gitte pålegg er håndtert i samsvar med svarene som ble gitt.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik. Disse gjaldt:

  • Håndtering av avvik
  • Underlag for styring av storulykkesrisiko
  • Svekkede barriereelementer

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Behandling av inspeksjonsfunn,
  • Praktisering av overbroing av sikkerhetssystemer
  • Innretningsspesifikk kompetanse, trening og øvelse
  • Oppgave- og ressursstyring for integritetsoppgaver

Oppfølging av avvik

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Equinor har håndtert et pålegg og et avvik som ble påvist i granskingen av oljeutslippet via produsertvannsanlegget på Gullfaks C i forbindelse med oppstart av Tordis sattelittbrønner 26. april 2021.

Følgende avvik er ikke håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding til oss:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 20. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.