Den 12. - 13. desember 2017 førte vi tilsyn med Statoil og deres drift av undervannsanlegg og system for lekkasjedeteksjon på Nornefeltet i Norskehavet.

Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er tidligere hendelser med lekkasjer fra undervannsanlegg på norsk sokkel, oppfølging av hendelser, erfaringer med drift og vedlikehold av lekkasjedeteksjonssystem og vurdering av ytelse for barrierer.

Mål 

Målet med tilsynsaktiviteten var å få en oversikt over hvordan Statoil opererer undervannsanlegg og system for lekkasjedeteksjon på Norne, og se om driften er i henhold til selskapets egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble i tilsynet identifisert fem avvik fra regelverket. Disse omfattet styrende dokumentasjon, risiko- og kritikalitetsvurderinger for å forebygge og oppdage lekkasjer, barrierer, alarmhåndtering i sentralt kontrollrom og styring av vedlikehold.

Vi har bedt Statoil innen 21. februar 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.