I perioden 28.-30. mars 2017 førte vi tilsyn med Totals Martin Linge-utbygging.

Martin Linge bygges ut med en fullt integrert fast produksjonsinnretning med stålunderstell, og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring.

Produksjonsenheten bygges ved Samsungs verft i Sør Korea, og det var her tilsynsaktiviteten ble gjennomført.

Mål

Formålet med tilsynet var å følge opp at Total i samarbeid med aktørene i utbyggingsprosjektet etterlever forutsetningene i PUD, relevante forskrifter og standarder samt Totals egne krav.

Tilsynsaktiviteten rettet spesielt søkelyset på Totals oppfølging av utførelse og ferdigstillelse av installasjonsarbeidet knyttet til anlegg, systemer og utstyr relatert til tema for tilsynet. Videre så vi nærmere på arbeidet med implementering og synliggjøring av barrierestrategi og ytelseskrav samt resultater fra uttesting og verifisering av systemer og utstyr.

Resultat

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket, og på bakgrunn av dette har vi gitt Total et pålegg.

Under tilsynet ble det identifisert avvik knyttet til:

 • Vedlikeholdsstyring og preservering
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Oljeoppsamlingsanlegg for transformatorer
 • Lavspenningsfordelingstavler
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Barrierestyring
 • Verifikasjon av ytelseskrav
 • Oppfølging
 • Styring

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Responstid for deluge
 • Designrapport for aktive brannbekjempelsessystemer
 • Testprosedyrer for nødlysanlegg
 • Merking av anlegg, systemer og utstyr

Vi har bedt Total redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om deres vurdering av forbedringspunktene.