Tilsynet ble gjennomført i perioden 31. mai til 18. juni 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av barrierer på Sleipner A, R og T, og hvordan Sleipner-organisasjonen arbeider for å redusere risikoen for hydrokarbonlekkasjer. Videre at personell var istandsatt til å håndtere hydrokarbonlekkasjer på Sleipner gjennom opplæring, trening og øvelser.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik innenfor følgende områder:

 • Barrierestyringen
 • Prosessikring
 • Vedlikehold av branndører
 • Trening og verifisering av ytelseskrav for operasjonelle- og organisatoriske barriereelementer
 • Kartlegging og analyser av arbeidsmiljø, herunder analyser av arbeidsbelastning
 • Styring av arbeidstid
 • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Bedre risikoreduksjon
 • Bedre oppfølging av system for risikostyring
 • Bedre vurdering av forutsetningene i totalrisikoanalysen (TRA)
 • Grunnlag for endring av vedlikeholdsprogram for branndører i Equinor

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 28. januar 2022.