• Brev med varsel om om pålegg ble sendt til Equinor 17. desember 2020.
 • Pålegget ble gitt 12. januar 2021.

Statfjord B-innretningen tilhører Statfjordfeltet i Nordsjøen, hvor Equinor er operatør.

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking har vært rettet både mot Equinor og mot Archer, som er boreentreprenør på Statfjord B.

Hendelsen

I forbindelse med utskifting av en defekt bryter i en elektrisk tavle for boring på Statfjord B oppstod det 18. august 2020 en kortslutning og lysbue med påfølgende brann.

Faktiske og potensielle konsekvenser

Hendelsen medførte produksjonsstans og materielle skader på grunn av brann.

Personell direkte involvert i hendelsen under slokking ble eksponert for helseskadelig røyk og ble fulgt opp i forhold dette. Utvikling av eventuelle senskader vil ikke kunne påvises før en tid etter hendelsen. 

Eksponeringen for farlig røyk fra brannen i tavlerommet kunne medført alvorlig forgiftning eller død.

Lysbuen som oppsto ved kortslutningen kunne ved ubetydelig endret hendelsesforløp gitt alvorlig brannskade på en person.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Direkte årsak til hendelsen var høyst sannsynlig et ledende fremmedlegeme som ved innsetting av bryter førte til kortslutning med påfølgende lysbue og brann.

Granskingen viser at de bakenforliggende årsakene til hendelsen på Statfjord B er flere. I hovedsak knyttes disse til:

 • Tekniske svakheter
 • Kompetanse og kapasitet
 • Beslutningsprosesser og informasjonsoverføring
 • Roller, ansvar og gjennomføring av analyse
 • Koordinering og samarbeid mellom operatør og entreprenør
 • Planlegging og utførelse av arbeidet med å bytte bryter

Avvik

Granskingen har identifisert 11 avvik i forbindelse med hendelsen:

 • Risikostyring i Equinor
 • Barrierestyring
 • Manglende kompetanse og opplæring
 • Vedlikeholdsarbeid foregikk på natt
 • Mangelfull informasjonsdeling og bruk av informasjonssystemer
 • Equinor har ikke påsett at Archer etterlever krav gitt i HMS-lovgivningen
 • Mangler i vedlikeholdsprogram og forbedring av vedlikeholdsarbeidet
 • Mangler ved lysbuestudie og formidling av nødvendig informasjon
 • Manglende beskyttelse mot termiske virkninger
 • Manglende beskyttelse mot avbrudd og tilstrekkelig selektivitet mellom vern ved feil i anlegget
 • Mangler ved håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Avvikene som gjelder manglende kompetanse og opplæring (punkt 9.3 i granskingsrapporten) og mangler i vedlikeholdsprogram og forbedring av vedlikeholdsarbeidet (punkt 9.7) er rettet mot Archer. De øvrige avvikene er rettet mot Equinor.

Pålegg

Basert på funnene i granskingen har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, styringsforskriften § 15 om informasjon, rammeforskriften § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, styringsforskriften § 21 om oppfølging og styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser pålegger vi Equinor, for de elektriske anleggene på sine innretninger å:

 • Identifisere og iverksette tiltak som sikrer at man har tilstrekkelige tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynlighet for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner i forbindelse med drift og vedlikehold av de elektriske anleggene, jf. rapportens kapittel 9.1
 • Identifisere og iverksette tiltak som sikrer nødvendig informasjonsformidling internt og til relevante entreprenører for å kunne planlegge og utføre aktivitetene i det elektriske anlegget på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 9.5.
 • Gjennomgå selskapets oppfølging av boreentreprenør og sikre at det gis korrekte rammer og forutsetninger, samt påse at de utfører sine oppgaver henhold til regelverket, jf. rapportens kapittel 9.6.
 • Gjennomgå lysbueanalyser med tanke på å sikre at disse er representative for de faktiske forhold, jf. rapportens kapittel 9.8.

Frist for å beskrive hvordan pålegget skal etterkommes er 1.2.2021. Frist for å etterkomme pålegget er 5.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Andre avvik

Granskingsrapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan disse vil bli behandlet. Vi har bedt Archer redegjøre for hvordan avvik 9.3 og 9.7 vil bli behandlet. Equinor skal koordinere en samlet tilbakemelding til oss.