Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 18. til 20. november 2020 førte vi tilsyn med Deepsea Aberdeen og fagområdene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT søknad.

Resultat

Det ble identifisert 11 avvik knyttet til:

 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonssystemer
 • Nødkraftsystemer
 • Nødbelysning
 • Brannbekjempelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Krav til kompetanse innen informasjonssikkerhet for industrielle IKT-systemer
 • Trening og øvelse for håndtering av hendelser innen informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemer
 • Krav til beskyttelse mot IKT-relaterte farer

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

 • Barrierestyring
 • Vedlikeholdet av industrielle IKT-systemer

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 18. januar 2021.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.