Oljeraffineriet Slagentangen ligger i Tønsberg kommune ved Oslofjorden. Operatør er Esso Norge A/S.

I forbindelse med normal drift av anlegget oppstod det den 24. august 2020 en naftalekkasje.

Naftalekkasjen skjedde i en del av prosessanlegget som kalles pipestill, hvor råolje destilleres i et atmosfærisk destilleringstårn.

Ptil besluttet 25. august 2020 å granske hendelsen.

Årsak

Granskingen har vist at den direkte årsaken til lekkasjen var korrosjon under isolasjon i et 4” rør for tung nafta fra destilleringstårnet.

På grunn av manglende inspeksjon og utbedring pågikk korroderingen lenge nok til at det til slutt korroderte hull på røret.

I et raffineri kan rør og utstyr i prosessanlegget være utsatt for korrosjon både utvendig og innvendig. For å overvåke og kunne utbedre rør og utstyr som er utsatt for korrosjon inspiseres disse ved gitte intervall.

Røret hvor lekkasjen oppstod ble ved en feil slettet i vedlikeholdsprogrammet i 2008. I 2013 ble denne feilen oppdaget, men i stedet for at røret da ble lagt inn igjen i programmet ble det utelatt i utstyrsstrategien.

Sist gang dette røret ble inspisert for korrosjon under isolasjon var derfor i 2004.

Konsekvenser

Lekkasjeraten er ikke beregnet, men er anslått til å være cirka ti liter per minutt. Totalt utslipp er anslått til 4400 liter. Naftaen som lakk ut ble samlet opp i anleggets åpne dreneringssystem, og lekkasjen resulterte derfor ikke i skade på miljø.

Potensielt kunne lekkasjen antent og startet en brann i pipestill. På grunn av manglende brann- og gassdeteksjon ville oppdagelse av brannen være avhengig av at personell i anlegget oppdaget den.

Brannen kunne potensielt gitt spredning med eskalering som følge av brudd i annet utstyr eller svikt i struktur for prosessutstyr i området. Dersom lekkasjen hadde blitt antent etter etablering av brannbekjempelsesressurser, ville dette etter vår vurdering mest sannsynlig hindret en eskalering.

Sannsynligheten for antenning av en lekkasje i et prosessanlegg der eksplosjonssikkert utstyr er intakt er lav, men dersom lekkasjen hadde antent da driftspersonellet undersøkte lekkasjen, kunne de blitt eksponert for brannen. De var spesielt utsatt da de befant seg nær lekkasjepunktet på en platting som kun har tilkomst via en leider.

Observasjoner

I forbindelse med granskingen observerte vi fire avvik og fire forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.

Avvik:

  • risikovurdering av behov for brann- og gassdeteksjon i pipestill
  • vedlikehold og inspeksjon
  • ivaretakelse av sikkerheten for involvert drifts- og vedlikeholdspersonell
  • ytelseskrav relatert til beredskap

Forbedringspunkt

  • oversikt over svekkelser i anlegget
  • merking i anlegget
  • prosedyre for nedstengning av anlegget
  • mandat for gransking

Hva skjer nå?

Vår gransking er nå avsluttet. Vi har bedt Esso redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er identifisert. Svarfrist for dette er satt til 31. januar 2021.