Tilsynet ble gjennomført 27. og 28. mai 2020.06.29

Bakgrunn

Den 7. juni 2019 kolliderte forsyningsfartøyet Sjoborg med Statfjord A. Både operatørselskapet Equinor og Ptil gjennomførte granskinger av hendelsen.

Les Ptils granskingrapport her: Statfjord A - gransking av fartøykollisjon (21. november 2019) 

Tilsynet var også en del av en serie med tilsyn med hvordan operatørselskapene stiller krav til og sikrer beredskapsfunksjoner levert fra fartøy.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp tiltak fra Equinors gransking og forbedringspunkter i Ptils granskingsrapport.

Equinor peker på tre tiltakspakker som anbefaling for læring. Ptils gransking pekte på forbedringspunkter knyttet til etterlevelse av aktivitetsspesifikk operasjonsretningslinje og håndtering av bulkslanger.

I tillegg ville vi verifisere hvordan Equinor stiller krav til og sikrer beredskapsfunksjoner levert fra fartøy. Vi ville blant annet se på systematikk knyttet til oppfølging av reder, samt hvordan det sikres at fartøyet leverer i henhold til krav som skal sikre en forsvarlig håndtering av fare- og ulykkeshendelser.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til manglende forankring av krav til beredskapsfartøy i styrende dokumentasjon og manglende system for formidling av beredskapsmessige ytelseskrav til beredskapsfartøy, samt forbedringspunkt knyttet til system for oppfølging av kompetanse.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 14. august 2020.