Tilsynet ble gjennomført i perioden 4. til 8. oktober 2021 og må sees i sammenheng med tilsynet med landorganisasjonen som ble gjennomført i 2020. Dette tilsynet finner du her.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Equinor sin styring av tekniske barrierer på Snorre A, spesielt innenfor teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og risikostyring, er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Passiv brannbeskyttelse
  • Operasjonelle barrierer
  • Prosedyre for melding av hendelser
  • Forhold som kan påvirke eksplosjonsrisiko
  • Avviksbehandling

Det ble også identifisert tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Åpen drenering
  • Vedlikeholdssystem
  • Dokumentasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene blir håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av det forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 1. mars 2022.