Tilsynet ble gjennomført fra 15. -18. april 2024, og var samordnet med tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gjennomførte sin årlige kontroll av innretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ivaretas i henhold til regelverket. Det ble også fulgt opp om tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes slik at disse kan utføre sine krevde funksjoner. Tilsynet hadde også som mål å forbedre samarbeidet og dele erfaringer med DSB innenfor elektro og elsikkerhet på flyttbare innretninger.

Resultat 

Tilsynet identifiserte følgende avvik fra regelverket:

  • Manglende klassifisering, identifisering og oppfølging av utstyr som er del av barrieresystem
  • Manglende operasjonelle og organisatoriske ytelseskrav
  • Mangler ved passiv brannbeskyttelse
  • Mangler ved tennkildekontroll
  • Manglende oppfølging av midlertidige installasjoner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Hva skjer nå?

Vi har bedt KCAD inne 28. juni 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.