Mål

Boreinnretningen Maersk Reacher har ligget i opplag over en lengre periode og har fått kontrakt med Aker BP for å fungere som flotell på Valhall. I kontrakten med Aker BP er det også opsjoner for å gjøre pluggeaktiviteter med innretningen.  

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante deler av styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert 13 avvik knyttet til:

 • Anlegg for avbruddsfri strømforsyning
 • Elektriske installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Belysning i nødhospital
 • Brannslokkesystem i maskinrom og andre rom med høy brannrisiko
 • Ventilasjon og overtrykk i boligkvarteret
 • Vedlikeholdsstyring
 • Preservering
 • Vedlikeholdssystemet
 • Styringssystem logistikk
 • Beredskap
 • Analyser
 • Låsbare lugardører 

Det ble identifisert sju forbedringspunkter knyttet til:

 • Ventilasjon batteribank
 • Ytelsesstandarder
 • Alarmsystemet og funksjoner i CCR og ECR
 • Lokale prosedyrer løfteoperasjoner
 • System for å sikre klargjøring av brannstasjoner
 • Avlesning av trykk i luftflasker i livbåtene
 • Evakuering fra heis

Maersk Drilling har fått frist til 26. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunktene vil bli håndtert.