Mål

Målet med tilsyn var å se til at Equinor og Transocean, sammen med tjenesteleverandør Enhanced Drilling og andre involverte bore- og brønntjenester, ivaretar planlegging og gjennomføring av trykkbalanserte boreoperasjoner med bruk av Controlled Mud Level (CML) boremetode i henhold til egne krav, krav i regelverket og i tilviste standarder. I dette inngår innhenting, bearbeiding og bruk av erfaring fra slike trykkbalanserte boreoperasjoner for kontinuerlig forbedring og reduksjon av risiko.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til manglende funksjon for å kunne avlede gassvolumer som kan komme opp returlinje i CML-systemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til uklare krav til sertifisert brønnkontrollkompetanse for enkelte roller.

Equinor og Transocean har fått frist til 25. oktober 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.