Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 4. - 8. desember 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å revidere at Equinor sin styring og oppfølging av drift av Njord A innenfor fagområdene teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektro er i samsvar med selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik under tilsynet. Disse omfattet:

  • passiv brannbeskyttelse
  • responstid brannvannssystemet
  • oppfølging av manuelt brannvannsutstyr
  • merking i felt
  • elektriske anlegg
  • avviksbehandling.

Videre observerte vi tre forhold som kan forbedres. Dette gjaldt:

  • Styring av barrierer.
  • Oppfølging av at risikoakseptkriterier for personell fungerer etter hensikten.
  • Opplysning av om risikoen reduseres så langt det er mulig.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 8. mars 2024 å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.