Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Statoil og Songa, med sine entreprenører, etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Vi har i tilsynet lagt vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier og -prosesser, herunder risikovurderinger og- analyser blir etablert og gjennomført for å ivareta brønnkontroll og sikre robuste operasjoner.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Kryssende brønnbaner
  • Risikoanalyser
  • Kapasitet og kompetanse i Statoils Troll-organisasjon
  • Bore/brønnserviceselskaper

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Anvendelse av Management of Change (MoC)
  • Risiko og ansvarsforståelse

Statoil og Songa har fått frist til 15. januar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.