I perioden 25. september til 5. oktober 2018 førte vi tilsyn med Aker BP og deres styring av risiko, barrierer og vedlikehold på Ula.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkesrisiko, barrierer og vedlikehold på Ulafeltet.

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi har tidligere varslet selskapet om pålegg.

Resultat

Resultatene bygger på Aker BPs presentasjoner under tilsynet, gjennomgang av driftsdokumentasjon og styrende dokumenter, intervjuer og verifikasjoner på Ula. I tillegg tok vi stikkprøver i systemene for styring av risiko, avvik og vedlikehold.

Til havs rettet vi i hovedsak oppmerksomheten mot produksjonsinnretningen Ula P, både med hensyn til verifikasjoner i felt og stikkprøver i styringssystemene.

Ula P har integritetsutfordringer fordi struktur og prosessutstyr ikke kan motstå de brannlastene som kan oppstå ved væskebranner.

For å kompensere for manglende og mangelfull passiv brannbeskyttelse har det siden 2008 vært krav om å kunne evakuere Ula P raskest mulig og innen fem minutter. Aker BP har opplyst at de ikke kan dokumentere konsekvensene av væskebranner etter fem minutter. Det er derfor vår vurdering at kravet om evakuering innen fem minutter er et lite robust tiltak, tatt i betraktning usikkerhet om konsekvensen av brann.

Selskapet legger stor vekt på etablering av sentraliserte arbeidsprosesser og felles rammeverk for risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring. Vår vurdering er at selskapet i mindre grad vektlegger ferdigstillelse og implementering på innretningsnivå, og at det er uklarheter i roller og ansvar mellom Ula forretningsenhet og relevante støttefunksjoner når det gjelder mål, strategier, planer og tiltak for å imøtekomme krav til barrierestyring på Ula.

Vi observerte flere eksempler på mangelfull kunnskap om barrierer, barrierestyring og innretningsspesifikke forhold som har betydning for storulykkesrisiko. Samlet indikerer disse etter vår vurdering mangelfull barriereforståelse i flere ledd i organisasjonen.

Det er behov for å etablere en barrierestrategi og oppdatere ytelsesstandardene for Ula. En barrierestrategi og oppdaterte ytelseskrav vil være et viktig grunnlag for å møte Aker BP sine egne krav når det gjelder kunnskap om barrierer, barrierestyring og innretningsspesifikke forhold om storulykkesrisiko, ref. dokumentet «Management of Major Accident Risk». Selskapet har i 2018 gjennomført en intern revisjon der manglende opplæring i barrierer og barrierestyring i henhold til egne krav var registrert som funn.

Når det gjelder vedlikehold, bærer innretningene preg av at de inntil nylig skulle stenges ned om noen år. Flere av parameterne for styringen av vedlikeholdet har over lang tid vist resultater som overskrider selskapets definerte måltall (KPI). Det er vår vurdering at selskapet ikke prioriterer ressurser og aktiviteter slik at planene for vedlikehold blir gjennomført.

I tidligere tilsyn utført på Aker BP-innretningen Ivar Aasen ble det påvist avvik knyttet til nødspjeld (rigsaver), og samme type observasjon ble også identifisert på Ula. Vi kan ikke se at læringene fra tilsynet med Ivar Aasen er tatt videre i organisasjonen til Ula.

Vi fant også en rekke eksempler på mangelfull oppfølging av avvik, både fra krav i HMS-regelverket og fra selskapets egne krav. Inkonsistent bruk av systemene for registrering og oppfølging av risiko, avvik og kompenserende tiltak gir etter vår vurdering mangelfullt grunnlag for daglig styring av storulykkesrisiko på Ula. Vi stiller spørsmål ved hvordan barrieresvekkelser og avvik følges opp, vurderes og formidles når det gjelder samlet betydning for sikkerhet på Ula.

Avvik og forbedringspunkter

Det ble påvist avvik innenfor følgende systemer og områder:

 • Styring av storulykkesrisiko
 • Barrierestyring
 • Organisering, samordning av roller og ansvar
 • System for avviksbehandling
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Identifisering og vedlikehold av barrierer
 • Vedlikehold
 • Gassdeteksjonssystemet
 • Utstyr som ikke er i bruk

Videre identifiserte vi to forbedringspunkt knyttet til følgende systemer og områder: 

 • Sikkerhetsskilting og merking av utstyr
 • Batteribank plassert i nærhet av flens

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Aker BP pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Aker BO innen 11. januar 2019 redegjøre for oss hvordan disse vil bli håndtert.

Vi har også bedt om selskapets vurdering av forbedringspunktene som er observert.