Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 25. mai til 16. juni 2021 førte vi tilsyn med Noble Drilling Norways styring av vedlikehold på Noble Lloyd Noble.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt. Tilsynet inngikk som en del av vår saksbehandling av mottatt SUT søknad.

Resultat

Tilsynet identifiserte mangler ved styring av vedlikehold på Noble Loyd Noble. Systemet for styring av vedlikehold er under utvikling og var ikke klart og i henhold til krav i norsk regelverk for operasjon i Norge.

Mangler ved styring av vedlikehold er gitt som et samlet avvik med referanse til Aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold. Tilsynet har også vist mangler ved etablering av styrende dokumenter og gjennomføring av egne oppfølgingsaktiviteter.

Vi identifiserte avvik innenfor følgende områder:

  • Vedlikehold og vedlikeholdssystem
  • Styrende dokumenter
  • Interne verifikasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Noble Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.