• Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. - 10. desember 2020
 • Varsel om pålegg ble sendt til Seadrill 10. februar 2021
 • Pålegget ble gitt 5. mars 2021

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ivaretas i henhold til regelverket.

Det ble også fulgt opp at tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes i henhold til kravene og at forhold identifisert som følge av SUT-prosessen har blitt korrigert.

I tillegg fulgte vi opp hvorvidt operasjoner vinterstid med tilhørende tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer gjennomføres i henhold til kravene.

Resultat

Det ble påvist 11 avvik og to forbedringspunkter.

Avvikene var knyttet til:

 • SUT-søknaden, bemanning og kompetanse
 • Nødkraftsystemer
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonssystemer
 • Aktiv brannbeskyttelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • System for åpen drenering
 • System for vedlikehold
 • Vinterisering
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Forbedringspunktene var knyttet til:

 • Kontrollsystemer
 • Tekniske driftsdokumenter

Pålegg

I perioden 2. - 10. desember 2020 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Seadrill Europe Management AS å:

1.     Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på West Bollsta for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere barrieresvekkelser. Jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, 14 om bemanning og kompetanse, 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.

2.     Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.

3.     Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1-2 settes til 24.9.2021 og del 3 settes til 26.3.2021.